Bluefin Sports Fish Range

Bluefin Barracuda3

Bluefin BassPro3

Bluefin DrifterTournament3

Bluefin Drifter Tournament Pro

Bluefin Estuary Pro

Bluefin Estuary Trekker

Bluefin Firecat

Bluefin Hellcat

Bluefin Mangrove Jack

Bluefin Predator

Bluefin Scoundrel

Bluefin Stormcat

Bluefin Thundercat

Bluefin Tomcat

Bluefin Wildcat

Bluefin Wildcat Pro